Voorwaarden

Algemene voorwaarden Comm'academy

Algemene voorwaarden Comma’academy

 

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Comm’academy.
Comm’academy adviseert u deze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u hebt.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

1. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien Comm’academy zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard.Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor Comm’academy niet verbindend, tenzij Comm’academy zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord heeft verklaard.

2. Door ondertekening van het inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met Comm’academy tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie. Voor webgebaseerde producten zal de toegangslink ter beschikking worden gesteld na betaling van de volledige factuur.

3. Prijzen vermeld op dit inschrijfformulier zijn slechts gegarandeerd tot 1 maand na datum van ondertekening. Aansluitend heeft Comm’academy het recht de prijzen eenzijdig te wijzigen in lijn met de op dat ogenblik geldende prijzen.

4. In geval van annulering van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hierna volgende vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
– 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van het seminarie of voor webgebaseerde producten van zodra de inschrijving ondertekend is
– 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van het seminarie
– 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering van webgebaseerde producten, na ontvangst van de toegangslink
Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen, blijven alle reeds door Comm’academy ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering. Alle eventueel ontvangen materiaal (opstartbox met content bijv) dienen in geval van annulatie op eenvoudig verzoek van Comm’academy in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel afgeleverd binnen 14 dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van 195,00 €
Indien de inschrijver handelt in zijn hoedanigheid van consument, zal hij gerechtigd zijn op dezelfde vergoedingen in geval van annulering door Comm’academy.

5. Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Comm’academy tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.

6. In geval de inschrijver zich inschrijft voor een cyclus van seminaries en bij deze inschrijving, in afwijking van de gangbare praktijk nog geen data heeft doorgegeven wanneer hij de verschillende onderdelen zal volgen, is hij gehouden uiterlijk binnen de 10 dagen na zijn inschrijving alle data door te geven waarop hij in de cyclus begrepen sessies zal volgen (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). Indien de inschrijver nalaat om na ingebrekestelling (per e-mail) door Comm’academy de voor hem beschikbare data door te geven binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ingebrekstelling, geldt dit niet als eenzijdige verbreking van de inschrijving door de inschrijver. In dergelijk geval zal Comm’academy het recht hebben om de data van de gehele cyclus in te vullen met de eerstkomend geplande seminariedata. De volledige cyclus mag door de inschrijver maximaal gespreid worden over een periode van 1 jaar, behoudens in geval van afwijkend schriftelijk akkoord. Indien gebruik gemaakt wordt van de subsidies van de KMO-portefeuille, primeert de op dat moment van toepassing zijnde KMOP regelgeving.

7. De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e-mail aan Comm’academy. Dit geldt niet voor een persoonsgebonden actie. Dit recht van vervanging vervalt volledig indien gebruik gemaakt wordt van de subsidie van de KMO portefeuille.

8. De inschrijver kan eenmalig en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname aan een seminarie verplaatsen naar een andere datum. Het recht van verplaatsing is uitsluitend van toepassing indien hetzelfde seminarie nog wordt aangeboden Een administratieve vergoeding van85.00€ per seminariedag zal in rekening gebracht worden. Andere reeds door Comm’academy gemaakte en te bewijzen kosten en ingevolgde de verplaatsing van het seminarie niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door Comm’academy in rekening gebracht worden.

9. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuurdatum te worden geformuleerd per aangetekend schrijven.
10. Alle facturen van Comm’academy zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 350 € en onverminderd het recht van Comm’academy haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

11. Comm’academy werd geselecteerd door Ubeon, en mag dus hierdoor gebruik maken van hun KMO-portefeuille. De inschrijver of opdrachtgever is gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de overheid alsook het naleven van alle KOP wettelijke vereisten. De dienstverlener kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de KMOP vereisten door de inschrijver of de opdrachtgeven. Alle mogelijke kosten die de dienstverlener oploopt door het niet naleven door de inschrijver of de opdrachtgever zullen ten laste van deze laste vallen. Het niet van toepassing zijn van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als rechtsgeldige reden worden ingeroepen voor annulering of niet betaling van de inschrijving.

12. De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van zijn inschrijving akkoord met het feit dat op de seminaries beelden (foto’s, camerabeelden) kunnen worden gemaakt, dewelke door Comm’academy kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden en verspreid worden via de website en sociale mediakanalen van Comm’academy en door de verkoop van DVD’s. In geval van geïndividualiseerde beelden van de inschrijver worden gemaakt, heeft deze steeds het recht deze beelden te raadplegen , zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding hiervan voor commerciële doeleinden. Het geven van interviews door de inschrijver omtrent zijn ervaringen met het seminarie zal steeds voorafgaandelijk instemming worden gevraagd m.b.t. de aanwending van de beelden.

13. De opdracht van Comm’academy wordt steeds beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Brugge zijn exclusief bevoegd.