ALGEMENE
VOORWAARDEN

Artikel 1: algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Comm’Academy, met maatschappelijke zetel te Lummen, Mezenstraat1 met het ondernemingsnummer BE0744.978.905, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Kim Londers.

Comm’Academy leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische kaderwet dd. 30 juli 2018.  Voor de uitvoering van de diensten is Comm’Academy de verwerkingsverantwoordelijke.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook tussen Comm’Academy en de klant en de potentiële klant, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klanten of de potentiële klant.  Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant of potentiële klant de algemene voorwaarden van Comm’Academy te aanvaarden.  Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 

Door ondertekening van het inschrijvingsformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met Comm’Academy tot stand in het  geval van een programma of een training.  Bij het online gedeelde komt de overeenkomst automatisch tot stand vanaf de aankoop.

 

Artikel 3: Annulatie

Comm’Academy heeft haar dienstverlening onderverdeeld in drie categorieën, waarbij per categorie criteria zijn bepaald om een inschrijving op opdracht al dan niet te kunnen annuleren mits de eraan gekoppelde vergoeding die verschuldigd zal zijn zonder enige ingebrekestelling.

3.1. Seminars

*50% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen, bonussen en BTW is verschuldigd indien de annulatie uiterlijk één maand voor de start van het seminar schriftelijk aan Comm’Academy wordt overgemaakt.

*Het volledige factuurbedrag is verschuldigd indien de annulatie plaatsvindt binnen de maand voor aanvang van het seminar.

*Meerdaagse seminars: indien u een ticket aankoopt voor een meerdaags seminar, en u kan één van de data niet aanwezig zijn, dan wordt de dag waarop u niet aanwezig kan zijn niet terugbetaald

3.2. Programma’s en opleidingen

Na het volgen van de eerste live dag kunnen deelnemers alsnog beslissen om hun inschrijving voor het vervolg van het programma te annuleren, waarna het volledige bedrag zal worden terugbetaald

3.3 online training

Het volledige factuurbedrag is verschuldigd indien de annulatie plaatsvindt binnen de maand voor aanvang van de online training.  Het is echter wel mogelijk om binnen het jaar een aanvangsdatum op een ander tijdstip alsnog deel te nemen aan de online training.

Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatie vergoedingen, blijven alle reeds door Comm’Academy ontvangen bedragen verworven in geval van annulering.

 

Artikel 4: rechten en plichten

Wanneer de inschrijver zich inschrijft voor een cyclus van trainingen worden bij aanvang alle data in samenspraak tussen Comm’Academy en de deelnemer vastgelegd.

Aangezien de live dagen in groep worden georganiseerd, liggen deze data vast en kunnen deze data niet gewijzigd worden.  De inschrijver kan éénmalig, en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname aan een live dag verplaatsen naar een andere datum in die verstande dat dit minstens 7 werkdagen voor de desbetreffende live dag schriftelijk gemeld wordt.  De deelnemer mag aan deze live dag deelnemen op het ogenblik dat nieuwe live dagen worden georganiseerd voor een eerstvolgende opstartende groep deelnemers.

Daarnaast zijn er individuele coaching sessies, waarvan de datum kan worden gewijzigd, op voorwaarde dat de deelnemer een termijn van minimum 2 dagen respecteert.  Vervolgens wordt een nieuwe datum vastgelegd.  Indien niet tijdig schriftelijk wordt verwittigd, dan vervalt deze sessie.

De volledige cyclus mag door de inschrijver maximaal gespreid worden over een periode van zes maanden, behoudens in geval van afwijkend schriftelijk akkoord.

De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e-mail aan Comm’Academy en mits deze persoon eveneens deel uitmaakt van dezelfde vennootschap.

Het verplaatsen of annuleren van een training op de dag zelf is niet mogelijk.

Comm’Academy doet er alles aan om de opgegeven data en tijden van de trainingen zo goed mogelijk te respecteren.  Alle bijkomende kosten (verplaatsing, horeca, uitgaven, parking etc.) zijn steeds en uitsluitend ten laste van de deelnemer.  Deze kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op Comm’Academy, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

Comm’Academy behoudt zich het recht om een deelname van een inschrijver op eender welke training te weigeren zonder hiervoor enige reden te moeten opgeven.

 

Artikel 5: locatie

De locatie bepaald door Comm’Academy moet gerespecteerd worden.  In onderling overleg kunnen partijen overeenkomen om te opteren voor een online training, indien de voorziene dienstverlening dit toelaat.  Comm’Academy organiseert namelijk zowel live dagen als online dagen en individuele uren.  Deze laatste kunnen zowel fysisch als online doorgaan.  De uiteindelijke beslissing om een live dag te wijzigen naar een online dag ligt bij Comm’Academy, idem voor het wijzigen van de initieel gecommuniceerde locatie.

 

Artikel 6: prijsopgaven

De prijzen worden opgenomen in een afzonderlijk inschrijvingsdocument tussen Comm’Academy en de klant.  Voor de online trainingen en het seminar staat het op de website

 

Artikel 7: facturatie en betalingsverplichtingen

7.1 Tenzij anders vermeld zijn alle facturen contant netto bij aflevering van de factuur betaalbaar.  Overeenkomstig de uitdrukkelijke clausule van eigendomsvoorbehoud blijft het geleverde materiaal exclusief eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de verschuldigde bedragen

7.2 De klant kan er echter voor opteren om ofwel het volledige traject in één betaling te voeren of een betaling per module

7.3 Opschorting: bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Comm’Academy binnen de overeenkomst aan de klant overgedragen rechten en toegangen tot het online gedeelte opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen

7.4 laattijdige vertalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een intrest vergoeding gelijk aan deze bepaald in art. 5 van de Wet op de Bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002 en een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR

Alle betwistingen van kosten dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan Comm’Academy.  Indien geen tijdige betwisting Comm’Academy bereikt, wordt verondersteld dat de klant akkoord gaat met de gefactureerde diensten en wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.  Na deze termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd, en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering.  De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Comm’Academy tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden.  Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke dan ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.

In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een training niet plaats kan vinden op de vooropgestelde datum of locatie.  In dergelijk geval zal Comm’Academy er alles aan doen om de deelnemer te verwittigen van deze wijzigingen.  De deelnemer kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige trainingen.  De deelname wordt in geen geval terugbetaald, tenzij anders vermeld door Comm’Academy.  Comm’Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor reeds geboekte reis & verblijfskosten door de deelnemer.

Comm’Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan of verplaatsing voor, tijdens of na of annulering van de trainingen.

Comm’Academy heeft hier dus geen afzonderlijk verzekering BA voor.  Deze deelnemers dienen zelf dus de nodige voorzieningen te nemen.

Comm’Academy is niet verantwoordelijk voor diefstal en schade die zich voordoet tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten

 

Artikel 9: overmacht

Comm’Academy is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakomen na enige verbintenis tegenover de klant ingeval van overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Comm’Academy geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Comm’Academy, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien.  De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie) brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.  Indien Comm’Academy zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt, te bewijzen

Artikel 10: individuele eigendomsrechten

Alle individuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Comm’Academy.  Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen-, en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.  De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, teksten enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 11: middelenverbintenis

Niettegenstaande dat alle inzichten en informatie hun nut al hebben bewezen voor heel wat ondernemers, kan Comm’Academy niet garanderen dat dit alles tot dezelfde resultaten zal leiden als inde voorbeelden die gegeven worden.  De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn.  De beloftes worden als richtlijn bedoeld voor de mogelijk te behalen resultaten.  Comm’Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer de resultaten van de voorbeelden niet haalt

Artikel 12: verwerking van persoonsgegevens

De klant bevestigt het privacy-beleid van Comm’Academy te hebben ontvangen, en klant bevestigt dat hij de voorwaarden van het privacy-beleid van Comm’Academy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens aanvaard heeft.

Artikel 13: gebruik van foto’s en beeldmateriaal

De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de trainingen gemaakt worden openbaar mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media, dvd,…) Het is eveneens toegelaten om als deelnemer audio en/of video opnames van de trainingen te maken of te verspreiden op sociale media.

Artikel 14: klachten

Eventuele klachten dienen op straffe van definitief verval binnen de 8 dagen na de omschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier, hetzij de factuurdatum, geformuleerd en per aangetekend schrijven aan Comm’Academy verstuurd te worden.  Het behandelen door Comm’Academy na deze datum houdt geen verzaking van dit verval in.

Artikel 15: toepasselijk recht en oplossing van geschillen

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Comm’Academy is gevestigd.

Als een bepaling van deze algemene voorwaardig nietig zou worden verklaard, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.  Comm’Academy behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.  Desgevallend brengt Comm’Academy de gewijzigde tekst ter kennis van de klant.

 

Versie datum: 14 juni 2020